EŞBAH YAPI YATIRIM A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması Politikası

 • İÇİNDEKİLER
 • KISALTMALAR VE KAVRAMLAR
 • 1. GİRİŞ
  • 1.1. Amaç - Kapsam
  • 1.2. Yürürlük
 • 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
  • 2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
   • 2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
   • 2.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler
  • 2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
 • 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
  • 3.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi
  • 3.2. İşlenen Kişisel Veriler ve Kişi Grupları
  • 3.3. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları ve İşlenme Amaçları
  • 3.4. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Saklanması
   • 3.4.1. Kayıt ve Saklama Ortamları
   • 3.4.2. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri
  • 3.5. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları
 • 4. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ
  • 4.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Teknikleri
   • 4.1.1. Veri Tabanından Silme
   • 4.1.2. Dijital Belgenin İmhası/Yok Etme
   • 4.1.3. Fiziki Belgenin İmhası/Yok Etme
   • 4.1.4. Kullanılan Yazılım Programlarından silme
 • 5. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI
  • 5.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
  • 5.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller
  • 5.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
  • 5.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı
  • 5.5. Başvurulara Cevap Verilmesi
   • 5.5.1. Veri Sorumlusuna Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi
   • 5.5.2. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı
 • 6. GÜNCELLEME, UYUM VE DEĞİŞİKLİKLER

KISALTMALAR VE KAVRAMLAR

KVKK Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
GDPR EU (Avrupa Birliği) General Data Protection Regulation
Anayasa 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Veri İşleyen Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu dışında ve veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişi.
Veri Sahibi/İlgili ŞİRKET ve/veya ŞİRKET’in bağlı şirketleri/iştiraklerinin ticari ilişki Kişi/İlgili Kişiler içinde bulunduğu çalışanları, müşterileri, iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, potansiyel müşterileri, aday çalışanları, stajyerleri, ziyaretçileri, tedarikçileri, iş birliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişiler gibi kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Müşteri Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tarafı veya satın alma işleminin tarafı
Periyodik İmha Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.
KVK Kurulu / Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Politika Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası
Türk Ceza Kanunu 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

1. GİRİŞ

1.1. Amaç - Kapsam

Bu politikanın amacı kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için izlenecek yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.

Bu politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Kişi Grubu başta olmak üzere kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenen gerçek kişileri kapsar.

1.2. Yürürlük

Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. tarafından düzenlenen bu Politika Nisan 2016 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika Veri Sorumlusunun ilan panosunda yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Eşbah Yapı Yatırım A.Ş., KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek ve Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, bu verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

- Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
- Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
- Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
- Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
- Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
- Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
- Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
- Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
- Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
- Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
- Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
- İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
- Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
- Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
- Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
- Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
- Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
- Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
- Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
- Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
- Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
- Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
- Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
- Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
- Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
- Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
- Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
- Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
- Şifreleme yapılmaktadır.
- Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
- Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
- Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
- Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

2.1.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, bu verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır

- Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
- Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
- Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
- Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
- Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
- İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
- Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
- Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
- Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
- Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
- Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
- Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Veri Sorumlusu bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Veri Sorumlusu, Kanun’un 6. Maddesinde yer alan, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlenmesinde, Kurul’un 31.01.2018 Tarihli ve 2018/10 Numaralı kararı uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır:

- Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmiştir.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan Çalışan’lara yönelik,
- Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile Özel Nitelikli Kişisel Veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmektedir,
- Gizlilik sözleşmelerinin yapılmaktadır,
- Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmaktadır,
- Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir,
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan Çalışanlar’ın bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanteri iade almaktadır.
- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise,
- Kişisel Veriler, djital ortamda kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir,
- Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır,
- Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanmaktadır,
- Kişisel Veriler’in bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır,
- Kişisel Veriler’e bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır,
- Kişisel Veriler’e uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanmaktadır.
- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise;
- Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmaktadır,
- Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
- Özel Nitelikli Kişisel Veriler aktarılacaksa
- Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmaktadır.
- Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır.
- Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya SFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.
- Kişisel Veriler’in kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak "Gizli ” formatta gönderilmektedir.
- Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmalıdır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Veri Sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Veri Sorumlusu bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

3.2. İşlenen Kişisel Veriler ve Kişi Grupları

Kişisel Veri Kategorizasyonu İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi
Ad-Soyad Ad-Soyad
Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Tedarikçi Çalışanı
Tedarikçi/ Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Ziyaretçi
Stajyer
Veli / Vasi / Temsilci
Telefon Numarası Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Tedarikçi Çalışanı
Tedarikçi/ Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Ziyaretçi
Stajyer
Veli / Vasi / Temsilci
E-posta Adresi Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Tedarikçi Çalışanı
Tedarikçi/ Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Ziyaretçi
Stajyer
Veli / Vasi / Temsilci
İletişim Adresi Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Tedarikçi/ Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Stajyer
Veli / Vasi / Temsilci
İmza Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarikçi/ Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Stajyer
Veli / Vasi / Temsilci
TC kimlik No, Doğum Tarihi, Uyruk, Seri Numarası, İmza , Fotoğraf Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarikçi/ Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Stajyer
Veli / Vasi / Temsilci
TC kimlik No, Doğum Tarihi, Uyruk, Seri Numarası, Anne/Baba Adı, Memleket Bilgisi, Din Bilgisi, Fotoğraf Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarikçi/ Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Stajyer
Veli / Vasi / Temsilci
Iban, Müşteri Numarası, Kart Numarası Çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarikçi/ Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Veli / Vasi / Temsilci
Pasaport Hissedar/Ortak
İnteraktif Banka Şifresi Hissedar/Ortak
Dava/icra/ceza/idari yargı dosya verileri Çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarikçi /Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Şifre ve parola bilgileri v.b. Çalışan
Hissedar/Ortak
IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri Çalışan
Hissedar/Ortak
Ziyaretçi
Fotoğraf, Görüntü Çalışan Adayı
Çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarikçi/ Yetkilisi
Tedarikçi Çalışanı
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Stajyer
Veli / Vasi / Temsilci
Ziyaretçi
Mesleki Deneyim, Eğitim Durumu Çalışan Adayı
Çalışan
Stajyer
Malvarlığı bilgileri Hissedar/Ortak
Seyahat Bilgileri Hissedar/Ortak
Avans alma miktarı/tarihi Çalışan
Bordro Bilgileri, Mesleki Yeterlilik Belgeleri, İşe Giriş Çıkış Saatleri, Yıllık İzin-İzin Belgeleri Çalışan
İş Sağlığı ve Güvenliği Belgeleri, Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri Çalışan
Tedarikçi Çalışanı
Feshe konu olan olay/işlem, tutanaklar Çalışan
Feshe konu olan olay/işlem, tutanaklar Çalışan
Görev Yaptığı Şantiye/Merkez Çalışan
Tedarikçi Çalışanı
Görevi, İşe Giriş Tarihi Çalışan
Tedarikçi Çalışanı
İş giriş saatleri, Yıllık İzin-İzin Belgeleri Çalışan
İş Kazası Tutanakları Çalışan
Tedarikçi Çalışanı
İş Sağlığı ve Güvenliği Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Belgeleri Çalışan
Tedarikçi Çalışanı
İş Sağlığı ve Güvenliği Tutanakları Çalışan
Tedarikçi Çalışanı
İzinli olunan tarihler Çalışan
SGK Numarası Çalışan
Tedarikçi Çalışanı
Tedarikçi /Yetkilisi
Talep bilgisi v.b. Çalışan
Teslim Esilen Zimmet Bilgisi, Zimmet Teslim Tarihi Çalışan
Zimmet formu Çalışan

3.3. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları ve İşlenme Amaçları

Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu şartlar ve koşullar;

- Açık rıza alınması,
- Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Veri Sorunlusunun ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
- Kişisel verilerinizin işlenmesinin Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Veri Sorumlusu tarafından işlenmesi
- Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenmesinin Veri Sorumlusunun veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
- Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
- Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
- Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması
- Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Bu kapsamda Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
- Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
- Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
- Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
- İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
- Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Talep / Şikayetlerin Takibi,
- Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
- Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
- Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
- Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
- İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
- İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
- İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,
- Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
- Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
- Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
- Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
- Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,
- Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

3.4. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Saklanması

3.4.1. Kayıt ve Saklama Ortamları

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Veri Sorumlusu tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde kaydedilmekte ve saklanmaktadır:

Kayıt ve Saklama Ortamları
Yurtdışı E-posta Sunucusu
Bilgisayar
Arşiv Dolabı
Flash Bellek
Hard Disk
Kağıt
Kilitli Arşiv Dolabı
Sabit Disk
İşletme Sunucusu
Erişim Kısıtlı Dosya
DVD
Defter

3.4.2. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Veri Sorumlusu, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

- Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun kişisel verinin imhasına yönelik kararının tebliğinden itibaren en geç 30 gün
- Saklama süresinin bitimi itibari ile ilk periyodik imha zamanında bilgiler imha edilir.

İşleme amacı nedeniyle “açık rızaya” bağlı işlenen veriler açık rızanın geri alınması halinde yalnızca açık rızaya bağlı işlenen sebepler nedeniyle veri işlenmesine son verilecektir.

Veri sorumlusunun kurum arşiv süresi 20 yıldır. Kurum arşiv sürecine zamanaşımı sürelerinin yanı sıra veri sorumlusunun faaliyetleri için arşivlenmesi gerektiği gözetilerek belirlenmiştir. Veri Sorumlusu tarafından belirlenen saklama, imha ve periyodik imha süreleri aşağıda belirtilmiştir:

Faaliyet Saklama Süresi
Acil Durum Yönetimi, Bina Güvenliğinin Sağlanması *[1] Veri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Ba/Bs Beyanname – Mutabakat Süreci Veri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren15 Yıl
Banka İşlemleri, Finansal Faaliyetlerin Yürütülmesi, Maaş Ödeme Süreci, Masraf Ve Avans Takibi Veri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Beyanname Süreci Veri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Bilgi Sistemlerinin Güvenliği Veri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Bilgi Sistemlerinin Güvenliği, Büro Ekipmanları Kayıtları - Fotokopi, Faks, Printer Vb. Kullanım Bilgisi Loglama, Kimlik Doğrulama - Kullanıcı Hesabı Açma/Kapatma Veri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Süreci Veri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15Yıl
Bordro ve Maaş Dosyasının Hazırlanması İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Çalışan İstihdamı, İş Başvuru Yönetimi, İşe Başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 1 Yıl
Çalışanın Özlük Dosyasının Oluşturulması İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Çalışanların Takibi Ve Yönlendirilmesi Süreci İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Dava ve İcra Takip Süreci İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Dava, İcra Takibi ve İcra Dairelerine Yapılan Ödemelerin Takibi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Denetim Faaliyetleri, Faaliyetler, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Süreci İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Disiplin Yönetimi Süreci İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 1o Yıl
Faaliyetler İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Süreci İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Fatura Süreci İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Fesih İşlemleri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Giriş/Çıkış Kontrolü İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Süreci, Müşteri İletişiminin Sağlanması İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi , Kalite Kontrol Süreci, İş Operasyonları İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
İstirahat Raporları Ve Tahsilatı İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
İstirahat Raporları Ve Takibi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
İş Davaları İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
İş Kazaları Süreçleri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
İş Kazası, Meslek Hastalığı Bildirimi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerin Yürütülmesi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
İşe Giriş Süreci, İşe Giriş/Periyodik Muayene Süreci İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
İşyeri içinde ve dışında Görüntü Kayıt Sistemi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
İzin İşlemlerinin Yürütülmesi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Kurumsal Web Sitesi Yönetimi, Sosyal Medya Yönetimi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Muhasebe departmanına gelen evrakların, yazışmaların takibi ve cevaplanması İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Mutabakat Süreci İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Müşteri Şikayet Yönetimi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Personel Devam Kontrol Listesi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Personel Günlük Fazla Mesai Takibi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Personel İle İlgili Demirbaş Ve Zimmetlerin Teslimi, İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Personel İsim Listesi Oluşturulması İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Personel İzinlerinin Takibi Ve İşlemleri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Personel Yemek Organizasyonu İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Resmi Kurum ve Kuruluş İşlemleri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Satın Alma ve Tedarik Faaliyetleri, Sözleşme Yönetimi, Ürün/ Hizmet Faaliyetlerinin Yürütülmesi Süreci İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Sgk numarası tedarikçi yetkilisi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Sözleşme Yönetimi, Ödeme Süreci, Fesih İşlemleri , Ticari Faaliyetin Yürütülmesi, Çek İşlemleri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Talep ve Şikayetlerin toplanması İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Veli vasi belgesi İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Zimmet Teslim/İade Süreci, Personel - Gsm Hat Tahsis İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Veri Sorumlusunun belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Saklama süresi belirlenirken kurum hafızası esas alınmıştır. Kurum hafızası için hukuki zamanaşımı süresi temel ise de farklı uyuşmazlık konularının çözümü için ya etken olabileceğinden tüm arşiv kaydı süresi için 15 yıllık süre öngörülmüştür.

Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Veri Sorumlusuna yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Mevzuatta zamanaşımı sürelerinin değişmesi halinde işbu sürelerde değişiklik yapılabilecektir.Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3.5. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Eşbah Yapı Yatırım A.Ş., KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Veri Sorumlusu, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

- Yurtiçi Alıcılar: Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
- Yurtdışı Alıcılar: Yurtdışı Alıcılar: Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İdare Talebi
Mahkeme Emri
Yasal Yükümlülük
İlgili Kişi için Hizmet Sunumu
Operasyonel İşlemler
Veri İşleyenlere İletim
Sunucu Kullanımı
Hukuk Müşaviri, Mali Müşavir Anlaşmalı hukuk bürosu ve mali müşavir Operasyonel İşlemler
Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi
Yasal Yükümlülük
Banka Her türlü ödeme işlemi, teminat mektubu vs alınan bankalar Ödeme İşlemleri
Tedarikçi Faaliyetler sırasında her türlü ürün ve hizmet sağlayıcıcı Faaliyetler

4. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Eşbah Yapı Yatırım A.Ş., Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Veri Sorumlusunun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu çerçevede:
- Mevzuatın değişmesi veya ilgası,
- İşlemeye esas sözleşmenin sona ermesi veya hükümsüzlüğü,
- İşlenme amaçlarının ve şartlarının ortadan kalkması,
- Açık rızaya bağlı işleme faaliyetlerinde rızanın geri alınması,
- Veri Sahibinin slime-yok etme-anonim hale getirme başvurusunda bulunması ve bu başvurunun kabulü,
- Veri Sahibinin başvuruda bulunması ve bu başvurunun reddi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilecek talebin karşılanması gerektiğine ilişkin karar,
- Saklama süresinin sona ermesi,
- Veri Sorumlusu bünyesinde gerçekleştirilen periyodik imha işlemleri,
neticesinde Veri Sorumlusunun topladığı Kişisel Verileri silmekte, imha etmekte veya anonim hale getirmektedir.

Yönetmelik’in 11. Maddesi uyarınca Veri Sorumlusu, periyodik imha süresini aşağıdaki şekilde belirlemiştir. Buna göre,
- Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Yönelik Kararının Tebliğinden İtibaren En Geç 30 Gün
- Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
İşleme amacı nedeniyle “açık rızaya” bağlı işlenen veriler açık rızanın geri alınması halinde yalnızca açık rızaya bağlı işlenen sebepler nedeniyle veri işlenmesine son verilecektir.

4.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Teknikleri

Veri Sorumlusu, topladığı Kişisel Verileri, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendiliğinden veya İşleme amacı nedeniyle “açık rızaya” bağlı işlenen veriler Veri Sahibinin talebi üzerine silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. Kanun’un 28. maddesine uyarınca ise, anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilmektedir. Anonimleştirme sonrasında gerçekleştirilen bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, bu durumda kişisel Veri Sahibinin açık rızası aranmamaktadır

Bu çerçevede, Veri Sorumlusu tarafından, aşağıda belirtilen silme, imha etme veya anonim hale getirme usullerinden biri veya birkaçı seçilerek, amaca en uygun yöntem izlenmektedir:

4.1.1. Veri Tabanından Silme

Veri tabanında muhafaza edilen Kişisel Veriler, İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde ilgili veri tabanından silinmektedir.

Kullandığımız Ticari Paket Programlar, İnsan Kaynakları Programları, SQL veri tabanları gibi elektronik kayıt ortamlarına silme komutu verilerek verilerin silinmesi, merkezi sunucumuzda yer alan dosyalara veya dosyaların bulunduğu dizin üzerinde İlgili Kullanıcıların erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi veya taşınabilir medyada (USB, HDD, vb.) bulunan Kişisel Verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi suretiyle veriler silinebilmektedir.

Ancak, bazı Kişisel Verilerin silinmesi sebebiyle diğer bir kısım verilere de sistemde erişimin mümkün olmadığı hallerde, silmeye konu Kişisel Veriler ilgili Veri Sahibi ile ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenebilmektedir; bu durumda da ilgili Kişisel Veriler silinmiş sayılmaktadır. Böyle durumlarda, Kişisel Verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alınmaktadır.

4.1.2. Dijital Belgenin İmhası

Bünyemizde dijital ortamlarda üretilen veya elde edilen Kişisel Veri içeren Dijital Belgeler, İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde kalıcı olarak silinmektedir.

4.1.3. Fiziki Belgenin İmhası

Toplanan ve veri kayıt sistemlerimizin parçası olmakla birlikte otomatik olmayan yollarla işlediğimiz Kişisel Veriler, bulundukları ortamın (kağıt, mikrofiş) üzerindeki Kişisel Verinin sonradan kullanılmasına imkan vermeyecek biçimde fiziksel olarak yok edilmesi suretiyle de yok edilebilmektedir.

4.1.4. Kullanılan Yazılım Programlarından Silme

Bünyemizdeki dijital ortamlarda muhafaza edilen Kişisel Veriler, İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde ilgili yazılımdan silinmektedir.

Kullandığımız Ticari Paket Programlar, İnsan Kaynakları Programları, SQL veri tabanları gibi elektronik kayıt ortamlarına silme komutu verilerek verilerin silinmesi, merkezi sunucumuzda yer alan dosyalara veya dosyaların bulunduğu dizin üzerinde İlgili Kullanıcıların erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi veya taşınabilir medyada (USB, HDD, vb.) bulunan Kişisel Verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi suretiyle veriler silinebilmektedir.

Ancak, bazı Kişisel Verilerin silinmesi sebebiyle diğer bir kısım verilere de sistemde erişimin mümkün olmadığı hallerde, silmeye konu Kişisel Veriler ilgili Veri Sahibi ile ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenebilmektedir; bu durumda da ilgili Kişisel Veriler silinmiş sayılmaktadır. Böyle durumlarda, Kişisel Verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alınmaktadır.

5. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

5.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:
- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
- Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 10.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:
- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
- Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

5.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Veri Sorumlusu ücretsiz olarak iletebileceklerdir:
- Fiziki olarak talep edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “İkitelli Osb Mah.Atatürk Bulvarı No:104/A Başakşehir İstanbul” adresine iletilmesi
- Web Sitesi üzerinden aynı formu doldurarak iletmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

5.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Ver Sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

5.5. Başvurulara Cevap Verilmesi

5.5.1.Veri Sorumlusuna Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, talebini Veri Sorumlusuna iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Veri Sorumlusu tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri Sorumlusu, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Veri Sorumlusu, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

5.5.2. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Veri Sorumlusu aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:
- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
- Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
- Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması.
- Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
- Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

6. GÜNCELLEME, UYUM VE DEĞİŞİKLİKLER

Veri Sorumlusu Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu politika ve diğer ilgili politikalar/düzenlemeler yılda bir kez gözden geçirilerek güncellenir.

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır.

Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. (Veri Sorumlusu)

İkitelli Osb Mah.Atatürk Bulvarı No:104/A Başakşehir İstanbul

EŞBAH YAPI YATIRIM A.Ş. 

-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ-

 

"Eşbah Yapı Yatırım A.Ş." (Kısaca “Veri Sorumlusu”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Sizlere ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “(KVKK)” 10. maddesi ile diğer sair yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işliyoruz. Sizleri, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca, gerçekleştireceğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 

 

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” tarafından işlenmektedir Eşbah Yapı Yatırım A.Ş olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ve diğer sair mevzuata uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabileceğiz.

 

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?

Veri Sorumlusuna; paylaştığınız kişisel verileriniz Kişisel verileriniz, Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenecektir: 

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri nelerdir? 

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz, Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. tarafından, 

 • Telefon
 • Web Tabanlı Yazılım
 • Belge Aslı
 • Muhasebe Programı
 • Talep Formu
 • Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi
 • E-posta
 • Belge Yönetim Yazılımı
 • Özel Entegrasyon Programı
 • Bilgisayar Ortamı
 • Yazılım Programı
 • Hard Copy
 • El yazısı
 • Form Kaydı
 • Veri Kayıt Aracı

gibi yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanır. Açık Rızanın Alınması, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Sözleşme İmzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, 
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

Yurtiçinde Mahkeme Emri, Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi, Danışmanlık, İdare Talebi, Yasal Yükümlülük, Ödeme İşlemleri, İlgili Kişi için Hizmet Sunumu, Sunucu Kullanımı, Operasyonel İşlemler, Zorunlu Sistem-Altyapı Kullanımı, Bilimsel Araştırma Faaliyeti, Veri İşleyenlere İletim, Sosyal Medya Üzerinden İletişimi Sağlama sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtiçi Alıcı Grupları: 

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Hukuk Müşaviri
 • Mali Müşavir
 • Banka
 • Tedarikçi

Yurtdışında Sosyal Medya Üzerinden İletişimi Sağlama, Sunucu Kullanımı sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtdışı Alıcı Grupları: 

 • Dijital İletişim Sağlayıcısı (Google Inc.,WhatsApp LLC. Facebook Gruops vb.)

 

5. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır. 

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir. 

 • Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını İkitelli Osb Mah.Atatürk Bulvarı No:104/A Başakşehir İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 

 

Eşbah Yapı Yatırım A.Ş.

EŞBAH YAPI YATIRIM A.Ş. 

-  MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ -

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) bünyesinde kamera izleme sistemine ilişkin detaylar verilmekte ve kişisel verilerin, gizliliğin, temel hakların ve izleme alanlarında bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. 

 

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz “veri sorumlusu” tarafından işlenmektedir. Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ve diğer sair mevzuata uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabileceğiz.

 

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?

Veri Sorumlusuna; paylaştığınız kişisel verileriniz Kişisel verileriniz, Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenecektir: 

 • Acil Durum Yönetimi, Bina Güvenliği,
 • Ba/Bs Beyanname – Mutabakat Süreci,
 • Banka İşlemleri ,
 • Dava ve İcra Takip Süreci ,
 • Faaliyetler,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Süreci,
 • Fatura Süreci ,
 • Fesih İşlemleri ,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Süreci, Müşteri İletişiminin Sağlanması ,
 • Resmi Kurum ve Kuruluş İşlemleri ,
 • Satın Alma ve Tedarik Faaliyetleri ,
 • Sözleşme Yönetimi, Ödeme Süreci, Fesih İşlemleri ,
 • Sözleşme Yönetimi, Ticari Faaliyetin Yürütülmesi, Çek İşlemleri,
 • Talep ve Şikayetlerin toplanması ,

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri nelerdir? 

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz, Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. tarafından, 

 • Web Tabanlı Yazılım
 • Bilgisayar Ortamı
 • Belge Aslı
 • Form Kaydı
 • Yazılım Programı
 • Yazılım Programı (Yurtiçi)
 • El yazısı
 • Başvuru Formu
 • Hard Copy
 • Excel Programı
 • Muhasebe Programı
 • Talep Formu

gibi yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanır. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Açık Rızanın Alınması, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Kanunlarda Öngörülmesi, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Açık Rıza hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, 
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

 • Kişisel Verileriniz: Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi, Ödeme İşlemleri, İlgili Kişi için Hizmet Sunum, Veri İşleyenlere İletim sebeplerine dayanılarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tedarikçiler, Hukuk Müşaviri, Mali Müşavir, Muhasebe gruplarına aktarılabilecektir.
 • Yurtdışı Aktarım: tarafınızca anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile iletişime geçilmesi halinde, bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar olduğundan ve sosyal medya hesaplarımıza tüm gerçek ve tüzel kişilerin erişimin mümkün olması ile sınırlı olarak yalnızca ad, soyad, iletişim bilgileriniz WhatsApp LLC, Facebook Inc sunucularına aktarılmaktadır. Diğer kişisel verileriniz hiçbir şekilde yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

5. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır. 

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir. 

 • Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; İkitelli Osb Mah.Atatürk Bulvarı No:104/A Başakşehir İstanbul adresimize posta yoluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak bize iletebilirsiniz. 

 

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 

 

Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. 

 

 

Okudum – Bilgi Sahibi Oldum 

İsim – Soyisim 

Tarih

İmza

 

 

 

EŞBAH YAPI YATIRIM A.Ş. 

-GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ İLE TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ YETKİLİSİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ-

 

 • Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı
 • İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) tarafından hazırlanmıştır.

  İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimizin her türlü ürün ya da hizmet tedarikine ihtiyaç duyması halinde, tedarikçiden teklif alınması ve tedarikçiden ürün/hizmet satın alınması süreçlerinde, gerçek kişi tedarikçilerin (“Tedarikçi”) ve tüzel kişi tedarikçi yetkilisi kişilerin (“Tedarikçi Yetkilisi”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Tedarikçinin ve Tedarikçi Yetkilisinin  kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

   

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri
 • Tedarikçi ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

   

 • İşlenmekte Olan Kişisel Veriler
 • Şirketimiz, tedarikçiden teklif alınması ve ürün/hizmet satın alınması süreçlerinde, Tedarikçiden “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Fiziksel Mekan Güvenliği” “Görsel Ve İşitsel Kayıtlar” “Finansal Veri” LERİ talep etmektedir. 

   

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
 • Tedarikçinin “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Fiziksel Mekan Güvenliği “ “Görsel Ve İşitsel Kayıtlar”  “Finansal Veri”:

        Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

        Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

        Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

        Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,

        Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

        Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

        İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

        İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

        Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,

        Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

        Talep / Şikayetlerin Takibi,

        Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,

        Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

        Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

  amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

   

 • Kişisel Verilerin Aktarılması
 • Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

  Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

   

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler, tedarikçiden teklif alınması sürecinde, elektronik ve/veya elektronik olmayan ortamdan, sözlü veya yazılı olarak bilgi alınması suretiyle; tedarikçiyle sözleşme yapılması esnasında yazılı olarak sözleşme aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

  İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

   

 • KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
 • Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır. 

   

  Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir. 

  • Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; İkitelli Osb Mah.Atatürk Bulvarı No:104/A Başakşehir/İstanbul adresimize posta yoluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak bize iletebilirsiniz. 

   

  Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 

   

  Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. 

   

  EŞBAH YAPI YATIRIM A.Ş.
  ZİYARETÇİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

  1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

  İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. ("Veri Sorumlusu") tarafından hazırlanmıştır.

  İşbu Aydınlatma Metni, Şirket merkezimizi ve Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren şantiyelerimizde çeşitli nedenlerle ziyaret eden kişilerin (“Ziyaretçi”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

  2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

  Ziyaretçilere ait kişisel veriler, Veri Sorumlusu tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

  3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

  Veri Sorumlusu merkezimize ve Veri Sorumlusu bünyesinde faaliyet gösteren şantiyelerimizde çeşitli nedenlerle gelen Ziyaretçilerin “Kimlik Verisi” ve “İletişim Verisi” talep edilmektedir.

  4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

  Ziyaretçilerin “Kimlik Verisi” ve “Görüntüsü Verisi”, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takip edilmesi amacıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

  5. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Ziyaretçilere ait kişisel veriler, Ziyaretçilerin “Açık Rızası” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Ziyaretçilere ait kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuk müşavirine aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Ziyaretçilere ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

  6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Ziyaretçilere ait kişisel verilerden Kimlik Verisi, Güvenlik departmanı tarafından tutulan ziyaretçi defterlerine yazılı olarak kayıt girilmesi suretiyle otomatik olmayan yöntemlerle; Görüntü Verisi güvenlik kamerası ile işlenmektedir.

  İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan Ziyaretçilere ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması”dır.

  7.Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

  Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.esbah.com.tr adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

  Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

  Veri Sorumlusu Bilgileri

  Veri Sorumlusu: Eşbah Yapı Yatırım A.Ş.

  Adresi: İkitelli Osb Mah.Atatürk Bulvarı No:104/A Başakşehir İstanbul

  EŞBAH YAPI YATIRIM A.Ş.

  -GÜVENLİK  VE İSG KAMERALARI HAKKINDA PROTOKOL-

   

 • Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı
 • İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

  İşbu Aydınlatma Metni’nde, Eşbah Yapı Yatırım A.Ş. (“Veri Sorumlusu ”) bünyesinde faaliyet gösteren kamera izleme sistemineilişkin detaylar verilmekte ve kişisel verilerin, gizliliğin, temel hakların ve izleme alanlarında bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. 

   

 • Kamera İzleme Faaliyetinin Yürütüldüğü Alanlar 
 • Kamera izleme faaliyeti, şirket merkezimizde ve şantiyelerinde uygulanmaktadır. Belirtilen kameralar, Şirketimizde güvenliğin sağlanması ve İş Sağlığı ve Güvenliği için gereklidir ve bu amaç ile sınırlıdır. 

  Şirketimiz bünyesinde bulunan kayıt cihazları vasıtasıyla dijital ortamlarda muhafaza edilmektedir.

  Kameraların yerleri, izleme faaliyetinin minimum düzeyde ve izleme amacıyla sınırlı bir biçimde sürdürülebilmesi için özenle belirlenmiştir. 

   

 • Kamera İzleme Faaliyetinin Amacı
 • Kamera izleme sistemi, video ile gözetleme ve kayıt faaliyetlerinin bütünüdür. Kamera izleme yapılması, şirket merkezimiz ve şantiye alanları yönünden güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği politikasının bir parçasıdır.

   

 • Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 • Kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hukuki sebebine dayanarak kamere kayıt cihazları vasıtasıyla dijital ortamlarda otomatik yolla işlenmektedir.

   

 • Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Veriye Kimlerin Erişebildiği  ve Veri Aktarımı 
 • Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kamera kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

  Kayıt cihazlarına kayıt edilmiş geçmişe dönük videolar yetkili kişilerin kullanıcı adı ve şifreleri bulunan kayıt cihazları üzerinden görüntülenmektedir. Anlık olarak canlı izleme güvenlik bilgisayarı üzerinden geçmişe dönük kayıt izleme yetkisi olmayan kullanıcı adı ve şifre ile sağlanmaktadır. 

  Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel veriler, veri sahibinin “Açık Rızası” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuk müşavirliğine  aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.   

   

 • Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
 • Kamera izleme faaliyetlerinin bütünlüğünün ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda elde edilen verilere yalnızca yetkili kişilerin erişebileceği bir erişim politikası benimsenmekte ve elde edilen kişisel veriler yetkili kamu kurum ve kuruluşları haricinde hiçbir şekilde 3. kişilere aktarılmamaktadır. 

   

 • Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi
 • Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları tutulan kayıtların önemine ve kayıt cihazlarının teknik kapasitesine göre değişiklik göstermekle birlikte kayıtların saklandığı süre ortalama 14 gündür. Bu süre her halükârda 21 günü geçmemektedir.

   

 • Kamera İzleme Faaliyeti Hakkında Veri Sahibi İlgili Kişilerin Bilgilendirilmesi
 • İş yerlerimizde bulunan işbu Aydınlatma Metni ilekamera izleme faaliyeti yürütüldüğü hususunda bilgilendirme yapılmaktadır. Yine belli bölgelerde sembol, işaret ve ikonlar kullanmak suretiyle katmanlı aydınlatma yapılmaktadır. Ayrıca WEB sitemiz www.esbah.com.tr   adresinde de işbu Aydınlatma Metni yer almaktadır. 

   

 • Güvenlik Kameraları ile İzlenen Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları
 • Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

  Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.esbah.com.tr. adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

  Kişisel veri sahibi KVKK 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

   

   

  EŞBAH YAPI YATIRIM A.Ş.

  -ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ-

   

  İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Eşbah Yapı Yaıtırım A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

   

  Sayın Veri Sahibi, 

  Çağrı Merkezimizi arayarak bizlerle paylaşmış olduğunuz ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydınıza ait kişisel verileriniz;

  • Sizlere doğru şekilde hitap edilebilmesi,
  • Talep ve şikayetlerinizin takip edilebilmesi,
  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerimizin yürütülebilmesi,
  • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözülebilmesi, 

  amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz “Açık Rızanız” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk müşavirine aktarılabilmektedir.

  Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde belirtilen “İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati İçin Zorunlu Olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

  Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Web sitemiz www.esbah.com.tr adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

  İşbu Aydınlatma Metnini Web sitemiz www.esbah.com.tr adresinde görebilirsiniz.

   

  Veri Sorumlusu: Eşbah Yapı Yaıtırım A.Ş. 

  Adresi             İkitelli Osb Mah.Atatürk Bulvarı No:104/A Başakşehir İstanbul

   

  EŞBAH YAPI YATIRIM A.Ş.

  ÇEREZ POLİTİKASI 

   

  İş bu çerez politikamız, gizlilik, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarının bir parçası olarak çerezlerin kullanımı ve bunlara ilişkin yapabileceğiniz seçimler hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 

  Eşbah Yapı Yatırım A.Ş.  (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan www. esbah.com.tr internet sitesi ve uygulamaları ile bu sitelerle sınırlı olmayan sahibi olduğu diğer internet sitelerinde (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak, trafiği analiz edebilmek ve internet sitelerimizi nasıl kullandığınızı anlayabilmek için çerez/çerezler kullanıyor olabiliriz. 

  Sitelerde bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden Site ürünlerini kullanmaya devam edebilirsiniz. 

  Çerez nedir? 

  Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarından ibaret olup; kimlik ve başka özel bilgiler içermez. Çerezler, bu tür kişisel bilgiler içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler anonim olarak saklanarak sizi tekrar tanımak ve benzeri hizmetler için kullanılabilir. 

  Hangi Tür Çerezleri Kullanıyoruz? 

  Şirket “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olarak iki tür çerez kullanmaktadır. Oturum çerezleri, sitede dolaşırken geçici hafızada yer alan ancak internet tarayıcınızı kapattığınızda silinen tür çerezlerdir. Kalıcı çerezler ise belli bir tarihle ya da süreyle sınırlanmış olan bu tarih ya da süre sonunda kendiliğinden silinen veya tarafınızdan silinene kadar sabit diskinizde kalan çerezlerdir. 

  3. Şahıslar hangi tür çerezleri kullanılıyor? 

  Şirket çerezlerine ek olarak 3. şahıs (“3. parti” olarak da anılacaktır) tedarikçi ve reklam ağları, sosyal medya platformları ile diğer iş ortaklarımız, sizin Site’yi ve diğer internet sitelerini önceki ziyaretlerinize dayalı olarak reklam sunmak da dahil olmak üzere size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş hizmet sağlanması amacıyla tarayıcınıza çerez yerleştirebilirler. Bu 3. şahıslar ve kullandıkları çerezlere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 

  • Google Analytics 

  Kalıcı, oturum ve 3. parti çerez türlerinin kullanılması aracılığıyla site trafiği izlenerek ve raporlanarak kullanıcı deneyiminin daha iyi analiz edilmesi sağlanır. 

  Daha fazla bilgi için: http://www.google.com/policies/privacy/     
  Bu çerezlerden vazgeçmek için: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

  • Doubleclick  

  kalıcı, oturum ve 3. parti çerez türleri kullanılarak çevrimiçi deneyiminizi iyileştirmek için internet üzerinde geçirdiğiniz zaman ve alışkanlıklarınız analiz edilerek reklamların ilgi alanlarınıza göre gösterilmesi sağlanır.             
  daha fazla bilgi için: http://www.google.com/policies/privacy/     
  bu çerezlerden vazgeçmek için: https://www.google.com/…tings/u/0/ads/authenticated 

  • Facebook  

  3. parti çerez türü kullanılarak Site’yi ve izin verilen içeriklerini paylaşmanız ve facebook’a daha kolay erişmeniz sağlanır.     
  daha fazla bilgi için: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

  • Twitter  

  3. parti çerez türü kullanılarak siteyi ve izin verilen içeriklerini paylaşmanız ve twitter’a daha kolay erişmeniz sağlanır.     
  Daha fazla bilgi için: https://support.twitter.com/…icles/20170528?lang=tr 

  • Linkedin  

  3. parti çerez türü kullanılarak siteyi ve izin verilen içeriklerini paylaşmanız ve linkedin’e daha kolay erişmeniz sağlanır.     
  Daha fazla bilgi için: https://www.linkedin.com/help/linkedin/suggested/5568/onbelleginizi-ve-cerezleri-temizleme?lang=tr

  • Diğer Reklam Platformları 

  kalıcı, oturum ve 3. parti çerez türleri kullanılarak çevrimiçi deneyiminizi iyileştirmek için internet üzerinde geçirdiğiniz zaman ve alışkanlıklarınız analiz ederek reklamların ilgi alanlarınıza göre gösterilmesi sağlanır. 

  (yukarıda verilen 3. şahıslara ait linkler aracılığıyla ulaşacağınız içeriklerin güvenilirliğine ilişkin Şirketin hukuki olarak sorumluluğu bulunmamaktadır.) 

  Çerezler hangi amaçlarla kullanılıyor? 

  Çerezler, genel olarak size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş hizmet sağlamak ve Site’yi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla kullanılıyor olup; bu çerezler sayesinde aşağıdaki hedefler gerçekleştirilebilmektedir. 

  • Site’ye giriş yaptıktan sonra sizi tanımak,
  • Reklamlar için hedeflenen kitleye erişilerek sizin kendi ilgi alanlarınıza uygun reklamlar görmenizi sağlamak,
  • İçerik ve reklamları kişiselleştirmek,
  • Sosyal medya özellikleri sağlamak,
  • Site’nin alan adı altındaki platformlarda trafiğini analiz etmek,
  • Site’nin alan adı altındaki platformları nasıl kullandığınızı anlamak.

  Çerezleri nasıl yönetebilir veya silebilirsiniz?

  Çerezleri, tarayıcınız buna imkan sunuyorsa tarayıcı ayarlarını düzenleyerek yönetebilirsiniz. Bu şekilde tüm çerezleri reddedebilir, sabit diskinize bir çerez kaydedilmeden önce uyarılabilir, sadece belirlediğiniz internet sitelerinin çerezlerini kabul edebilir, önceden kabul ettiğiniz çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. 

  Site alan adı altındaki platformlarda yer alan 3. şahısların çerezlerinden eğer imkân sunuyorlarsa ilgili 3. şahsın internet sitesini ziyaret ederek vazgeçebilirsiniz. Ancak buna ilişkin Şirket bir güvence sağlamamaktadır. 

  Site’nin alan adı altındaki platformlarda yer alan çerezleri reddetmeniz durumunda Site’de yer alan özellik ve fonksiyonların bir kısmını kullanamayabilirsiniz. Farklı tarayıcılardan ve/veya cihazlardan erişiyorsanız, bu tarayıcı ve cihazların her birinin çerez ayarlarının seçiminize uygunluğunu kontrol etmelisiniz. 

  Çerez politikamız, ileride yasal koşularda olacak değişiklik veya yeni çerez uygulamalarımız nedeni ile güncellenebilir. Bu nedenle iş bu politikayı belirli aralıklarla tekrar gözden geçirmenizi öneriyoruz. 

  Çerez politikamız 04.07.2021 tarihinde düzenlenmiş ve güncellenmiştir. 

   

  ÇEREZLER

  Çerez Türü 

  Açıklama 

  Çerezlerin Kontrolü 

  Oturum

  Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

  Yük Dengeleme

  Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

  Kullanıcı Kimliği 

  Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır. 

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

  Güvenlik 

  Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır. 

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

   

  Tercih Çerezleri 

  Tercih çerezleri, tercihlerinize ilişkin bilgileri toplar ve dil veya diğer yerel ayarlarınızı hatırlamamızı ve Sitemizi size uygun şekilde kişiselleştirmemizi sağlar. 

  Çerez Türü 

  Açıklama 

  Çerezlerin Kontrolü 

  Dil 

  Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. 

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

  Konum

  Kullanıcının enlem ve boylam bilgileri sayesinde yaklaşık adresinin (şehir, ilçe, posta kodu) belirlenmesini ve kullanıcının bu şekilde otomatik olarak kendi ülkesini seçmesini ve o bölgedeki perakendeciler ile tanıtım günlerinin gösterilmesini sağlar.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

  Mobil 

  Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. 

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

  Kaynak site 

  Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir. 

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

  Son ziyaret ve hareket 

  Kullanıcılara sitemizi son ziyaretlerinden itibaren neler değiştiğine ilişkin güncellemelerde bulunmak ve kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır. 

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

  Son zamanlarda izlenen videolar 

  Son zamanlarda izlenen videoların izlenme tarihleri ve başlıkları, kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir. 

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

  Veri çerezleri 

  Kullanıcı tecrübesini arttırmak, erişimi hızlandırmak, favoriler gibi önemli kullanıcı özelliklerini sağlamak için bazı içerikler yerel depolamada kaydedilir. 

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

  Sayfa Geçmişi 

  Sayfa geçmişi çerezleri, kullanıcıların hangi sırasıyla hangi siteleri ziyaret ettiğini takip etmek için kullanılır. Eğer kullanıcı Siteyi ziyaret ettiğinde bir hatayla karşılaşırsa, çerez bilgisi hatanın raporlanması ve çözümü için log dosyasına kaydolur. 

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

   

   

  Sosyal Eklenti Takip Çerezleri

  Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır.

   

  Çerez Türü 

  Açıklama 

  Çerezlerin Kontrolü 

  Facebook

  Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

   

  Analitik Çerezler

  Analitik çerezler Site kullanımınız hakkında bilgi toplar ve Siteyi geliştirmemize yardımcı olur. Örneğin, bu tip çerezler, Site üzerinde en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğini gösterir, Site içinde yaşanılan zorlukların kaydedilmesine yardımcı olur ve reklamlarımızın etkili olup olmadığını gösterir. Bu şekilde bir kişinin Siteyi nasıl kullandığından ziyade, genel eğilimin hangi yönde olduğunu anlarız.

  Çerez Türü 

  Açıklama 

  Çerezlerin Kontrolü 

  Google analitikleri

  Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

  Fabric

  Bu tür çerezler sitenin işleyişi ile ilgili tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

   

  Pazarlama Çerezleri

  Reklam çerezleri pazarlama amaçları ile kullanılır.

  Çerez Türü 

  Açıklama 

  Çerezlerin Kontrolü 

  Reklam

  Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ulaştırılması.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 

  Pazar Analizi

  Pazar analizi yürütülmesi

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

  Kampanya/ promosyon

  Kampanyaların etkisinin hesaplanması

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret

  Dolandırıcılık Tespiti

  Tıklama hilelerinin tespit edilmesi

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret